اساسنامه شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

با پیشنهاد وزارت راه وشهرسازی و تصویب هیئت وزیران؛ اساسنامه17 شرکت عمران شهرهای جدید ابلاغ شد.

تصویب اساسنامه 17 شرکت عمران شهر های جدید با پیشنهاد وزارت راه وشهرسازی در هیأت وزیران تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان توسط معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

تصویب اساسنامه 17 شرکت عمران شهر های جدید با پیشنهاد وزارت راه وشهرسازی در هیأت وزیران تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان توسط معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی، اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید رامشار،گلبهار، سهند، مهاجران(امیرکبیر)، عالیشهر، هشتگرد، پرند، پردیس، اندیشه، بینالود، بهارستان، مجلسی، تیس ، فولادشهر،شهر جدید صدرا،شهر جدید علوی و شهر جدید علوی پس از پیگیری های مستمر معاونت امور دولت و مسئول هماهنگی امور استان های وزارت راه وشهرسازی در هیأت وزیران تصویب شد.

بنابر این گزارش هیأت وزیران در جلسه 1393/02/03 به پیشنهاد شماره 62161/100/02 مورخ 1392/11/05 وزارت راه وشهرسازی و به استناد تبصره 5 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 1366 اساسنامه 17 شرکت عمران شهر های جدید را تصویب کرد.

این اساسنامه ها که از طرف معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده است به موجب نامه شماره 1299/102/93 مورخ 1393/4/07 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

بر اساس ماده 1 قانون ایجاد شهرهای جدید، شهر جدید به نقاط جمعیتی اطلاق می‌شود که در چارچوب طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها (‌هرکدام که بزرگتر باشد) برای اسکان حداقل30 هزار نفر‌به اضافه ساختمانها و تأسیسات موردنیاز عمومی، خدماتی، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن پیش‌بینی می‌شود.

همچنین موضوع ماده 1 صرفاً برای احداث شهرهای جدید بوده و نافی قوانین و مقررات مربوط به تقسیمات کشوری نیست.

دانلود اساسنامه