باغ ایرانی


طراحی باغ ایرانی : ارائه طرح پیشنهادی برای این باغ توسط جناب آقای مهندس حمیدرضا سپهری

– موقعیت : فاز 2 محله 1
– مساحت قطعه : 3 هکتار

زورخانه


– طراحی زورخانه : طرح پیشنهادی ساختمان زورخانه توسط مهندسین مشاور افق طرح و اندیشه ارائه شده است .

– موقعیت : فاز 3 محله 3
– مساحت قطعه : 12/2165 متر مربع
– تعداد طبقات : 1 طبقه

فرهنگسرا

 – طراحی فرهنگسرا : این ساختمان توسط تیم طراحی مهندسین مشاور طرح و اندیشه ماندگار طراحی گردیده است .

– موقعیت : فاز 7 ناحیه 4
– مساحت قطعه 77/719 متر مربع
– تعداد طیقات : 2 طبقه 

پارک شهری ( باغ نور )

– طراحی پارک شهری ( باغ نور ) : این پارک توسط تیم طراحی مهندسین مشاور طرح و اندیشه ماندگار طراحی گردیده است .

– موقعیت : فاز 7 ناحیه 3
– مساحت قطعه : 41850/94 ( حدود 4 هکتار )

نوار جنوبی اتوبان

طراحی نوار جنوبی اتوبان : مطالعات به منظور طراحی و ساماندهی یکپارچه جنگل های حاشیه اتوبان ( نوار جنوبی ) توسط مهندسین مشاور سبز اندیش پایش
– موقعیت : نوار جنوبی شهر جدید هشتگرد ( حاشه اتوبان کرج-قزوین )
– مساحت تقریبی : 333 هکتار