امیرعلی خدربیگی

معاونت معماری و شهرسازی

امیرعلی خدربیگی معاون معماری و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد است.او فوق لیسانس در رشته طراحی و برنامه ریزی شهری است.

شماره تماس: 18-44260311-026

مشاهده پروفایل

رضا رحمانی

معاون اداری، مالی و بودجه

رضا رحمانی معاون اداری، مالی و بودجه شرکت عمران شهر جدید هشتگرد است.او دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری است.

شماره تماس: 18-44260311-026

مشاهده پروفایل

مجتبی مدیر رنجبر

معاونت فنی و اجرایی

مجتبی مدیر رنجبر معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد است.او کارشناسی ارشد مهندسی خاک و پی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

شماره تماس: 18-44260311-026

مشاهده پروفایل