مجتبی مدیر رنجبر

معاونت فنی و اجرایی

مجتبی مدیر رنجبر معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد است.او کارشناسی ارشد مهندسی خاک و پی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

شماره تماس: 18-44260311-026               ایمیل سازمانی: m.modirranjbar@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

سیامک یونس فرد

معاون اداری، مالی و بودجه

سیامک یونس فرد معاون اداری، مالی و بودجه شرکت عمران شهر جدید هشتگرد است.

شماره تماس: 18-44260311-026                 ایمیل سازمانی: s.younesfard@ntdc.ir             

مشاهده پروفایل

رضا رحمانی

معاون مسکن و شهرسازی

رضا رحمانی معاون مسکن و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد است.او دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری است .

شماره تماس: 18-44260311-026               ایمیل سازمانی: r.rahmani@ntdc.ir

مشاهده پروفایل