دکتر مسعود حق لطفی

مدیر عامل

مسعود حق لطفی از دی ماه 1398 بعنوان مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد انتصاب گردید. او مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین بوده است.

شماره تماس: 18-44260311-026

مشاهده پروفایل

مهدی رضیئی

نایب رئیس و عضو هیات مدیره

مهدی رضیئی از بهمن 1397عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید هشتگرد است.او طی 3 ماه سرپرست شرکت عمران شهر جدید هشتگرد و 10 سال سابقه مدیر کل دفتر فنی استانداری کرمانشاه و 3 بار هم بعنوان مدیر نمونه در استانداری کرمانشاه منصوب گردید.

شماره تماس: 18-44260311-026

مشاهده پروفایل

محمد علی حاجی زاده

عضو هیات مدیره

آقای محمد علی حاجی زاده ، نائب رئیس و عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید هشتگرد است.

شماره تماس:18-44260311-026

مشاهده پروفایل