دکتر مسعود حق لطفی

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

مسعود حق لطفی از دی ماه 1398 بعنوان مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد انتصاب گردید. او مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین بوده است.

شماره تماس: 18-44260311-026               ایمیل سازمانی: m.haghlotfi@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

رافع ناصری فر

نایب رئیس و عضو هیات مدیره

رافع ناصری فر عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید هشتگرد است.

شماره تماس: 18-44260311-026               ایمیل سازمانی:

مشاهده پروفایل

محمد علی حاجی زاده

عضو هیات مدیره

آقای محمد علی حاجی زاده ، عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید هشتگرد است.

شماره تماس:18-44260311-026               ایمیل سازمانی: m.hajizadeh@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

بهزادبذرپاچ

عضو هیات مدیره

آقای بهزاد بذر پاچ ، عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید هشتگرد است.

شماره تماس:18-44260311-026               ایمیل سازمانی: b.bazrpach@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

محسن زارعی

عضو هیات مدیره

آقای محسن زارعی ، عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید هشتگرد است.

شماره تماس:18-44260311-026               ایمیل سازمانی:

مشاهده پروفایل