محسن زارعی

سرپرست شرکت عمران

آقای محسن زارعی ، سرپرست شرکت عمران شهر جدید هشتگرد است.

شماره تماس:18-44260311-026               ایمیل سازمانی:M.zarei@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

رافع ناصری فر

نایب رئیس و عضو هیات مدیره

رافع ناصری فر عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید هشتگرد است.

شماره تماس: 18-44260311-026               ایمیل سازمانی:R.naserifar@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

محمد علی حاجی زاده

عضو هیات مدیره

آقای محمد علی حاجی زاده ، عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید هشتگرد است.

شماره تماس:18-44260311-026               ایمیل سازمانی: m.hajizadeh@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

بهزادبذرپاچ

عضو هیات مدیره

آقای بهزاد بذر پاچ ، عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید هشتگرد است.

شماره تماس:18-44260311-026               ایمیل سازمانی: b.bazrpach@ntdc.ir

مشاهده پروفایل