عباس قنبری

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

آقای عباس قنبری ، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید هشتگرد است.

شماره تماس:18-44260311-026               ایمیل سازمانی: 

مشاهده پروفایل

محسن زارعی

عضو هیئت مدیره

آقای محسن زارعی ، عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید هشتگرد است.

شماره تماس:18-44260311-026               ایمیل سازمانی: M.zarei@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

بهزادبذرپاچ

عضو هیات مدیره

آقای بهزاد بذر پاچ ، عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید هشتگرد است.

شماره تماس:18-44260311-026               ایمیل سازمانی: b.bazrpach@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

ذبیح اله زارع

عضو هیات مدیره

ذبیح اله زارع عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید هشتگرد است.

شماره تماس:18-44260311-026               ایمیل سازمانی: z.zareh60@gmail.com

مشاهده پروفایل