مدیرعامل شرکت عمران شهرجدید هشتگرد: عملیات توسعه مسیرهای اتصالی فازهای شهر رو به اتمام است

مدیرعامل شرکت عمران شهرجدید هشتگرد از مراحل نهایی عملیات توسعه مسیرهای اتصالی فازهای شهر خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهرجدیدهشتگرد؛ مسعود حق لطفی با اشاره به عدم اتصال فازهای شهرجدیدهشتگرد به یکدیگر، گفت: در گذشته فازهای مسکونی در این شهر منفصل از یکدیگر بودند که یکی از [...]